Bài tập ngữ pháp: Giới từ cơ bản

08students Bài tập ngữ pháp: Giới từ cơ bản Giới từ là một bộ phận từ vựng đặc biệt trong tiếng Anh. Giới từ được dùng nhiều để chỉ thời gian, nơi chốn hoặc đi kèm với động từ để tạo ra một nghĩa mới cùng với động từ đó. Thông thạo tiếng Anh đòi hỏi chúng ta phải sử dụng thông thạo các giới từ tiếng Anh.

{iframe height=”3250″}https://www.amec.com.vn/English/btcngioitu.html{/iframe}