Học bổng Tiến sĩ tại Center for NanoScience

du hoc duc ludwig maximilians uni 300x201 Học bổng Tiến sĩ tại Center for NanoScienceDu học Đức: Thông tin về chương trình học bổng Tiến sĩ ngành Khoa học tự nhiên và Khoa học thường thức tại Center for NanoScience Ludwig Maximillians University, 2012, Đức.

Đất nước: Đức

Trường học: Ludwig Maximilians University (LMU)

Trình độ: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Khoa học tự nhiên và Khoa học thường thức

Đơn vị cấp học bổng du học: Center for NanoScience, Ludwig Maximilians University, Elite Network of Bavaria (ENB)

Đối tượng: Tất cả các ứng viên quốc tế

Sơ lược về học bổng du học:

The Munich Center for NanoScience tìm kiếm các ứng viên tốt nghiệp Thạc sĩ xuất sắc các chuyên ngành liên quan đến Khoa học tự nhiên vào vị trí nghiên cứu Tiến sĩ bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2012 tại Đức

Yêu cầu:

Ứng viên cần có khả năng học thuật xuất sắc và lòng đam mê nghiên cứu khoa học đáp ứng với yêu cầu khắt khe của quá trình nghiên cứu.

Hình thức nộp đơn: Online

Hạn nộp hồ sơ: Ngày 29 tháng 2 năm 2012

Thông tin chi tiết về học bổng và nộp đơn: http://www.cens.de/doctorate-program/news/press-review/article/14/phd-position/

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa: